Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

A. Pořadatel Soutěže, společnost Spartak Rokytnice, a.s., IČO: 27495884, se sídlem: Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou (dále jen „Pořadatel“)
a

B. Realizátor Soutěže, společnost Spartak Rokytnice, a.s., IČO: 27495884, se sídlem: Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou (dále jen „Realizátor“)

vyhlašují soutěž „SnowEnd – soutěž“ (dále jen „Soutěž“), která bude probíhat dle těchto úplných pravidel (dále jen „Pravidla“)

C. Termín konání Soutěže:  2. 4. 2017

D. Místo konání Soutěže: Skiareál Rokytnice nad Jizerou, lyžařské středisko Horní Domky, provozovatel společnost Spartak Rokytnice, a.s.

E. Ředitel Soutěže: Renáta Balašová (dále jen „Ředitel Soutěže“)

F. Popis Soutěže
Účastníci Soutěže se snaží ve vytýčeném sněhovém hracím prostoru najít a vykopat co nejvíce Tubusů s Kódy, a to ve stanoveném časovém úseku. Podmínkou účasti v Soutěži je registrace, prezence na místě Soutěže a zaplacení Registračního poplatku. V každém z 200 kusů identických tubusů, vyrobených z PVC, modré barvy (dále jen „Tubus“ nebo „Tubusy“),  je uložen kód, složený maximálně z 5 čísel a písmen (dále jen „Kód“ nebo „Kódy“). K jednotlivým Kódům budou před zahájením Soutěže přiřazeny Pořadatelem jednotlivé výhry (dále jen „Klíč výher“), přičemž tento Klíč výher podléhá utajení. Účastníkům Soutěže není známo při vykopání jednotlivého Tubusu, jaká výhra je spojena s Kódem uloženým v daném Tubusu. Po ukončení Soutěže Pořadatel odtajní a na místě pořádání Soutěže zveřejní pro Účastníky Soutěže Klíč výher.

G. Způsob registrace účastníků Soutěže

 • Registrace Účastníků Soutěže probíhá na určené webové stránce provozovatele Skiareálu Rokytnice nad Jizerou, společnosti Spartak Rokytnice, a.s., IČO: 27495884, se sídlem: Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, a to (www.snowend.cz), nebo přímo v den a na místě konání Soutěže.

 • Soutěže se účastní jednotlivci (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastníci Soutěže“). Každý Účastník Soutěže soutěží sám za sebe, při registraci v den konání Soutěže se prokazuje občanským průkazem a je určenou osobou pro převzetí výhry. Soutěže se může zúčastnit maximálně 1000 registrovaných Soutěžících. Podmínkou účasti každého ze Soutěžících v Soutěži je zaplacení Registračního poplatku, jehož výše je 300,- Kč za osobu při online registraci. V případě zakoupení skipasu online na (www.rokypass.cz) v období od 9. 3. 2017 do 2. 4. 2017 činí registrační poplatek při online registraci 150 Kč za osobu (dále jen „Registrační poplatek“). Registrační poplatek je nevratný, v případě neúčasti se platnost startovného přesouvá na další ročník Soutěže. Registrační poplatek uhradí každý Soutěžící sám za sebe, a to:

 • převodem na bankovní účet společnosti Spartak Rokytnice, a.s., číslo účtu: 3633261001/5500, pod variabilním symbolem, kterým je přidělený Kód pro platbu, nebo

 • v hotovosti Pořadateli v den konání Soutěže.

 • Účastníkem Soutěže může být pouze osoba starší 18 let. V případě neúčasti Účastníka Soutěže může být Soutěžící nahrazen, přičemž změna musí být v dostatečném předstihu oznámena Pořadateli Soutěže. Jednotliví Soutěžící se při prezenci v den konání Soutěže prokazují občanským průkazem.

 • Platí, že osoba, která se v den a v místě konání Soutěže prokáže platným občanským průkazem, je oprávněna převzít příslušnou výhru.

H. Výhry

Počet výher v Soutěži je 200 kusů, a těmito Výhrami jsou:

1. hlavní výhra (dále jen „Hlavní výhra“) – automobil Hyundai i20 (zapůjčení na rok)

2. rodinný zájezd od Čedoku

3. sezónní skipas do Skiareálu Rokytnice nad Jizerou - 2017/2018

4. - 200. kolo Author, lyže Rossignol, oblečení LOAP, skipasy, menší ceny od partnerů soutěže

I. Zahájení a pravidla soutěže

 • Účastník Soutěže je povinen nahlásit se u Pořadatele na registračním místě v den a v místě konání Soutěže a prokázat se platným občanským průkazem. Pokud platba Registračního poplatku za účast Soutěžícího nebyla realizována předem, je Registrační poplatek uhrazen v den konání Soutěže. Po evidenci bude Soutěžícímu přiděleno příslušné startovní číslo a dále lopatka pro vykopávání Tubusů v hracím prostoru.

 • Každý ze Soutěžících je povinen být označen přiděleným startovním číslem po celou dobu konání Soutěže, a to jak v hracím prostoru, tak i při přebírání výhry.

 • Soutěžící mohou hledat a vykopávat Tubusy v hracím prostoru pouze a výlučně za pomoci přidělených lopatek nebo vlastním tělem. Všechny další pomůcky pro hledání a vykopávání Tubusů jsou zakázány.

 • Soutěžící nesmějí jimi vykopané Tubusy předávat jiným Soutěžícím.

 • Nejsou povoleny osobní útoky mezi účastníky Soutěže ani krádeže již vykopaných Tubusů. Nepovolené chování může vést k diskvalifikaci Soutěžících a jejich vyloučení ze Soutěže. Veškeré spory mezi Soutěžícími v hracím prostoru rozhoduje rozhodčí. Konečným rozhodcem ve všech sporech a otázkách spojených se Soutěží je Ředitel Soutěže, jehož rozhodnutí jsou Soutěžící povinni respektovat.

 • Soutěžící se pohybují, hledají a kopou Tubusy ve vymezeném hracím prostoru na vlastní nebezpečí. Pořadatel neodpovídá za ztrátu osobních věcí účastníků Soutěže ani za případná zranění účastníků Soutěže.

J. Průběh soutěže

 • Po odstartování Soutěže ředitelem Soutěže vyběhnou účastníci Soutěže do vyznačeného  hracího prostoru a začnou hledat a vykopávat Tubusy.

 • Ve vyznačeném hracím prostoru jsou označena místa uložení jednotlivých Tubusů tak, že Tubusy jsou zakopány ve sněhu v okruhu max. 5 metrů od označeného bodu, a to max. v hloubce 100 cm.

 • Soutěžící mají časový limit 1 hodinu pro hledání a vykopání Tubusů. Každý nalezený Tubus si Soutěžící schová u sebe až do ukončení Soutěže a vyhlášení. Po uplynutí výše uvedeného časového limitu 1 hodiny musejí Soutěžící ukončit hledání a vykopání Tubusů, Soutěž končí a Soutěžící budou Pořadatelem vyzváni, aby opustili hrací prostora a přišli k pódiu, kde bude Pořadatelem zveřejněn Klíč výher.

 • Soutěžící otevřou za pomoci Realizátora Soutěže Tubusy, které nalezli, a dle Kódů uložených v těchto Tubusech si Soutěžící přeberou jednotlivé výhry podle zveřejněného Klíče výher. Každý výherce se musí při přebírání výhry Pořadateli prokázat občanským průkazem a předložit příslušné Kódy a nalezené Tubusy. Každý Soutěžící se musí dostavit k pódiu pro převzetí výhry max. do 1 hodiny po skončení Soutěže, jinak výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Výhru si musí každý Soutěžící převzít osobně.

 • Výhry, které si žádný ze Soutěžících nevyzvedne u Pořadatele ve lhůtě 1 hodiny po skončení Soutěže na základě předložení příslušného Kódu dle zveřejněného Klíče výher (dále jen „Nevyzvednuté výhry“), budou Pořadatelem rozděleny mezi Soutěžící podle pořadí, v jakém se Soutěžící do soutěže postupně registrovali, a to následujícím způsobem. Nevyzvednuté výhry budou Pořadatelem seřazeny dle seznamu výher uvedeného v článku H. těchto Pravidel od nejnižšího čísla vzestupně (dále jen „Seznam nevyzvednutých výher“). Nevyzvednuté výhry budou následně Pořadatelem rozděleny mezi Soutěžící tak, že 1. Nevyzvednutou výhru dle Seznamu nevyzvednutých výher získá Soutěžící, který se do Soutěže registroval v pořadí jako 5., 2. Nevyzvednutou výhru dle Seznamu nevyzvednutých výher získá Soutěžící, který se do Soutěže registroval v pořadí jako 10., 3. Nevyzvednutou výhru dle Seznamu nevyzvednutých výher získá Soutěžící, který se do Soutěže registroval v pořadí jako 15., a tímto způsobem budou Pořadatelem rozděleny i zbývající Nevyzvednuté výhry tak, že každou následující Nevyzvednutou výhru dle Seznamu nevyzvednutých výher získá každý následující pátý registrovaný Soutěžící, a to až do rozdělení všech Nevyzvednutých výher.

K. Hrací prostor

 • Hrací prostor je ohraničená zasněžená plocha o rozměrech 200 m × 100 m a do tohoto hracího prostoru mohou vstupovat a zde se pohybovat pouze Soutěžící s přidělenými startovními čísly, rozhodčí, Pořadatel a Realizátor a jimi pověřené osoby.

 • Na dodržování Pravidel Soutěžícími v průběhu Soutěže dohlížejí v hracím prostoru označení rozhodčí. Soutěžící jsou povinni se řídit pokyny rozhodčích.

L. Všeobecné podmínky

 • Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník Soutěže svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla plně dodržovat. Účastník Soutěže nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

 • Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné tyto výhry alternativně plnit v penězích.

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v Soutěži a posouzení nároku na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

 • Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele a Realizátora, a to dle dodavatele jednotlivé výhry. Pořadatel ani Realizátor neodpovídají za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher či výhrami samotnými. Výhry nelze reklamovat.

 • Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím výhry vzniknout. Pořadatel ani Realizátor v žádném případě neodpovídají za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami, nebo za škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher.

 • Pořadatel a Realizátor Soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním Soutěže.

 • Pořadatel ani Realizátor nezodpovídají za případné zranění či újmu způsobenou Soutěžícím během Soutěže. Každý účastník zodpovídá za svoji vlastní bezpečnost.

 • V případě nepříznivých klimatických či povětrnostních podmínek si Pořadatel vyhrazuje právo na změnu termínu konání Soutěže.

 • Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla či Soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech pořadatele a společnosti Spartak Rokytnice, a.s., v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže Účastníky Soutěže, kteří poruší tato Pravidla či se o to budou pokoušet. Pořadatel si dále vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu Soutěže.

 • Účastí v Soutěži uděluje Účastník Soutěže Pořadateli a Realizátorovi Soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jmenovitě e-mailové adresy, mobilního telefonního čísla, jména, příjmení a město bydliště. Tento souhlas je Pořadateli a Realizátorovi Soutěže Účastníkem Soutěže poskytován za účelem organizace Soutěže, vyhodnocení Soutěže a pro následnou nabídku účasti v dalších soutěžích Pořadatele a Realizátora, a to po dobu od registrace do této Soutěže až do uplynutí 1 roku od okamžiku ukončení Soutěže. Účastník Soutěže bere na vědomí, že mu náleží práva dle ust. § 12 ZOOÚ (Právo na přístup k informacím) a § 21 ZOOÚ (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu), a dále že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli písemně odvolat, a to zasláním žádosti na adresu sídla Pořadatele.

 • Účastí v Soutěži uděluje Účastník Soutěže souhlas Pořadateli a Realizátorovi, ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdější předpisů, své svolení s tím, aby Pořadatel pořídil ve spojení s předáním výhry jeho podobiznu, obrazový a/nebo zvukový záznam. Dále Účastník Soutěže uděluje Pořadateli a Realizátorovi svolení s tím, aby Pořadatel takto pořízené podobizny, obrazové a/nebo zvukové záznamy Účastníka Soutěže, spolu s jeho jménem, příjmením a názvem města jeho bydliště uveřejnil ve sdělovacích prostředcích a/nebo svých propagačních materiálech a/nebo na webových stránkách, a to za účelem marketingové propagace Pořadatele, a jím pořádaných soutěží.

 • Účastí v Soutěži Účastník Soutěže dále výslovně uděluje Pořadateli svůj souhlas s tím, aby výše uvedené osobní údaje Účastníka Soutěže (tj. podobiznu, obrazový a/nebo zvukový záznam, jméno, příjmení a město bydliště Účastníka Soutěže) zpracovával ve smyslu ZOOÚ, a to pro marketingové účely, zejména pro propagaci soutěží pořadatele. Výše uvedené svolení a souhlas uděluje Účastník Soutěže Pořadateli na dobu 1 roku od předání výhry, a to bez nároku na jakoukoli úplatu. Účastník Soutěže může toto své svolení a/nebo souhlas kdykoli písemně odvolat, a to zasláním žádosti na adresu sídla Pořadatele, aniž by to mělo jakýkoli vliv na výhru.

 • Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Realizátora, osoby blízké těchto zaměstnanců ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdější předpisů. V případě, že některá z těchto osob předloží Pořadateli Kód odpovídající příslušné výhře dle Klíče výher, nevniká této osobě právo na převzetí této výhry.

 • Porušení kteréhokoli ustanovení těchto Pravidel může být důvodem k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za škody vzniklé Soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto Pravidel.

 • Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 8. 3. 2017 a jsou k dispozici na webových stránkách Soutěže www.snowend.cz/pravidla-souteze/. Každý Účastník Soutěže je povinen seznámit se s těmito Pravidly, které se pro něj účastí v Soutěži stávají závaznými.

Partneři závodu